Belarusian to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Belarusian to Dhivehi

BelarusianDhivehi
Дзякуйޝުކުރިއްޔާ
Калі ласкаޕްލީޒް
Прабачцеމަޢާފަށް އެދެން
добры дзеньއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Да пабачэнняވަރަށް ސަލާން
такއާނ
нямаނޫން
Як ты?ހާލު ކިހިނެތް?
Прабачцеވަގުތުކޮޅެއްދީ
не ведаюއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
Я разумеюއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
Я так думаюއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
магчымаފަހަރެއްގަ
Да пабачэнняފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Беражыце сябеއަޅާލުން
Як справы?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
Не бядаއަޅާނުލާ
Канешнеޔަޤީނެއްނު
Адразу жހަމަ އެވަގުތު
Пойдземހިނގާ ދާން

Interesting information about Belarusian Language

Belarusian is an Eastern Slavic language primarily spoken in Belarus, a landlocked country located in Eastern Europe. It serves as the official language of Belarus and holds minority status in neighboring countries such as Poland, Lithuania, Latvia, and Ukraine. Approximately 6-7 million people speak Belarusian worldwide. The language belongs to the Indo-European family and shares similarities with other East Slavic languages like Russian and Ukrainian. However, it has distinct phonetic features including nasal vowels not present in its counterparts. Historically suppressed during Soviet rule when Russian was promoted instead, efforts have been made to revive the use of Belarusian since gaining independence from the USSR. Today there are numerous schools teaching exclusively or predominantly using this native tongue.

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: