Catalan to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Catalan to Dhivehi

CatalanDhivehi
Gràciesޝުކުރިއްޔާ
Si us plauޕްލީޒް
Ho sentoމަޢާފަށް އެދެން
Holaއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Adéuވަރަށް ސަލާން
އާނ
Noނޫން
Com estàs?ހާލު ކިހިނެތް?
Disculpeu-meވަގުތުކޮޅެއްދީ
No ho séއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
entencއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
això crecއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
Pot serފަހަރެއްގަ
Et veig desprésފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Cuida'tއަޅާލުން
Què passa?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
No importaއަޅާނުލާ
És clarޔަޤީނެއްނު
Ara mateixހަމަ އެވަގުތު
Som-hiހިނގާ ދާން

Interesting information about Catalan Language

Catalan is a Romance language spoken by approximately 10 million people, primarily in Catalonia, Valencia, the Balearic Islands, and Andorra. It has official status in these regions as well as recognition within the European Union. Catalan shares similarities with other Romance languages such as Spanish and French but also exhibits unique features of its own. The origins of Catalan can be traced back to Vulgar Latin during the Middle Ages when it began evolving independently from Latin. Throughout history, there have been efforts to suppress or marginalize the use of Catalan; however, it experienced a revival during the late 19th century thanks to cultural movements promoting linguistic identity. Today, written forms of Catalan are standardized based on two major dialects: Eastern (spoken mainly in Catalonia) and Western (used predominantly in Valencia). The language boasts an extensive body of literature including works by renowned authors like Joanot Martorell and Josep Pla. In recent years there has been increased interest worldwide for learning this vibrant language due to its rich literary tradition and distinct culture associated with Catalunya region's autonomy aspirations

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: