Dhivehi to Galician Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Galician

DhivehiGalician
ޝުކުރިއްޔާGrazas
ޕްލީޒްPor favor
މަޢާފަށް އެދެންSentímolo
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްOla
ވަރަށް ސަލާންAdeus
އާނSi
ނޫންNon
ހާލު ކިހިނެތް?Como estás?
ވަގުތުކޮޅެއްދީCon permiso
އަހަންނަކަށް ނޭނގެNon sei
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭEntendo
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންEu creo que si
ފަހަރެއްގަPode ser
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންAta despois
އަޅާލުންCóidate
ކޮންކަމެއް އޮތީ?Qué hai?
އަޅާނުލާNon importa
ޔަޤީނެއްނުPor suposto
ހަމަ އެވަގުތުAgora mesmo
ހިނގާ ދާންImos

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Galician Language

Galician is a language spoken in the northwestern region of Spain, primarily in Galicia. It belongs to the West Iberian branch of Romance languages and shares similarities with Portuguese due to their historical connection. With over 2 million native speakers, it holds official status alongside Spanish within its autonomous community. The origins of Galician can be traced back to medieval Latin and Vulgar Latin dialects that were influenced by Celtic languages spoken in ancient times. Its written form has been standardized since the late 19th century through various spelling reforms aimed at preserving linguistic heritage while adapting to modern usage. Notably, Galician literature boasts renowned authors like Rosalía de Castro and Álvaro Cunqueiro who have contributed significantly to its cultural richness.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: