Dhivehi to Latin Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Latin

DhivehiLatin
ޝުކުރިއްޔާGratias tibi
ޕްލީޒްQuaeso
މަޢާފަށް އެދެންIgnosce
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްSalve
ވަރަށް ސަލާންVale
އާނIta
ނޫންNo
ހާލު ކިހިނެތް?Quid agis?
ވަގުތުކޮޅެއްދީignoscas
އަހަންނަކަށް ނޭނގެNescio
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭintelligo
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންPuto sic
ފަހަރެއްގަForsitan
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންTe visurum
އަޅާލުންCurae
ކޮންކަމެއް އޮތީ?Quid novi?
އަޅާނުލާnumquam sapiunt
ޔަޤީނެއްނުScilicet
ހަމަ އެވަގުތުIlicet
ހިނގާ ދާންAbeamus

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Latin Language

Latin is an ancient Indo-European language that originated in the region of Latium, Italy. It was spoken by the Romans and became their official written language during the Roman Empire's peak. Latin has had a significant influence on many modern languages including English, Spanish, French, Italian, and Portuguese. Its alphabet consists of 23 letters with no distinction between uppercase and lowercase forms. The grammar structure is highly inflected with six cases for nouns (nominative, genitive, dative accusative ablative), three genders (masculine feminine neuter), four verb conjugations based on tense mood voice number person aspects as well as various declensions for adjectives pronouns numerals articles etcetera

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: