Dhivehi to Tajik Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Tajik

DhivehiTajik
ޝުކުރިއްޔާсипос
ޕްލީޒްЛутфан
މަޢާފަށް އެދެންБубахшед
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްСалом
ވަރަށް ސަލާންХайр
އާނБале
ނޫންНе
ހާލު ކިހިނެތް?Шумо чӣ хелед?
ވަގުތުކޮޅެއްދީМебахшед
އަހަންނަކަށް ނޭނގެМан намедонам
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭман мефаҳмам
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންҳамфикрам
ފަހަރެއްގަМумкин ки
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންТо дидор
އަޅާލުންПарвояшро кун
ކޮންކަމެއް އޮތީ?Чӣ хабар?
އަޅާނުލާФикрашро накун
ޔަޤީނެއްނުАлбатта
ހަމަ އެވަގުތުЯкбора
ހިނގާ ދާންРафтем

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Tajik Language

Tajik is a Persian language spoken primarily in Tajikistan, where it serves as the official language. It also has significant communities of speakers in Afghanistan and Uzbekistan. As part of the Indo-Iranian branch of languages, Tajik shares similarities with other Iranian languages such as Farsi (Persian) and Dari. With over 5 million native speakers worldwide, it utilizes the Cyrillic script for writing purposes since Soviet times; however, there are ongoing efforts to reintroduce Perso-Arabic script due to cultural ties with Iran. The vocabulary consists mainly of words derived from Persian but incorporates loanwords from Russian and Arabic too.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: