Dhivehi to Xhosa Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Xhosa

DhivehiXhosa
ޝުކުރިއްޔާEnkosi
ޕްލީޒްNdiyacela
މަޢާފަށް އެދެންUxolo
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްMholo
ވަރަށް ސަލާންSala kakuhle
އާނEwe
ނޫންHayi
ހާލު ކިހިނެތް?Icomo estas?
ވަގުތުކޮޅެއްދީAndivanga
އަހަންނަކަށް ނޭނގެAndaz
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭNdiyaqonda
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންNdicinga njalo
ފަހަރެއްގަIngayiyo
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންMandikubone emva kwexesha
އަޅާލުންZikhathalele
ކޮންކަމެއް އޮތީ?Kuqhubekani?
އަޅާނުލާSuyinaka
ޔަޤީނެއްނުKanjalo
ހަމަ އެވަގުތުNgoku nangoku
ހިނގާ ދާންMasihambe

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Xhosa Language

Xhosa is a Bantu language spoken by approximately 8 million people, primarily in South Africa's Eastern Cape province. It belongs to the Nguni branch of the Niger-Congo language family and shares some similarities with Zulu and Swazi languages. Xhosa has official status alongside nine other languages in South Africa. The phonetics of Xhosa are characterized by click consonants, which distinguish it from many other African languages. There are three main clicks: dental (represented as c), lateral (x), and palatal (q). These sounds play an essential role within words. Traditionally an oral language, written forms were introduced during colonization using Latin script modified for specific sounds unique to Xhosa. The grammar includes noun classes that determine agreement patterns between nouns, pronouns, adjectives, verbs etc., making word order relatively flexible. Xhosas have rich cultural traditions expressed through their vibrant music genres like Mbube or Isicathamiya along with distinctive clothing styles such as traditional beadwork garments called "ixhiba."

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: