Greek to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Greek to Dhivehi

GreekDhivehi
Ευχαριστώޝުކުރިއްޔާ
Σας παρακαλούμεޕްލީޒް
Συγνώμηމަޢާފަށް އެދެން
Γειά σουއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Αντιο σαςވަރަށް ސަލާން
Ναίއާނ
Οχιނޫން
Πώς είσαι;ހާލު ކިހިނެތް?
Με συγχωρείςވަގުތުކޮޅެއްދީ
Δεν γνωρίζωއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
καταλαβαίνωއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
έτσι νομίζωއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
Μπορείފަހަރެއްގަ
Τα λέμε αργότεραފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Να προσέχειςއަޅާލުން
Ποια είναι τα νέα σου?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
Δεν πειράζειއަޅާނުލާ
Φυσικάޔަޤީނެއްނު
Αμέσωςހަމަ އެވަގުތު
Πάμεހިނގާ ދާން

Interesting information about Greek Language

Greek is an ancient language with a rich history dating back over 3,000 years. It belongs to the Indo-European family of languages and serves as Greece's official language today. Greek has influenced many other European languages due to its extensive vocabulary and grammatical structure. The Greek alphabet consists of 24 letters, including vowels and consonants. It was one of the first written alphabets in existence, paving the way for modern writing systems globally. Throughout history, numerous philosophical works were composed in Greek by renowned thinkers such as Plato and Aristotle. The New Testament was also originally written in Koine Greek. Modern spoken Greek differs from Ancient or Classical forms but still retains significant similarities both orally and textually through shared words, grammar rules, syntax patterns etc., making it possible for speakers across generations to understand each other relatively well despite linguistic evolution. Overall,Greek remains a captivating language that continues to shape our understanding of literature,culture,and philosophy

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: