Hmong to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Hmong to Dhivehi

HmongDhivehi
Ua tsaugޝުކުރިއްޔާ
Thovޕްލީޒް
Thov tximމަޢާފަށް އެދެން
Nyob zooއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Nyob zooވަރަށް ސަލާން
Yog lawmއާނ
Tsis muajނޫން
Koj nyob li cas?ހާލު ކިހިނެތް?
Thov tximވަގުތުކޮޅެއްދީ
kuv tsis paubއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
kuv to taubއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
kuv xav li ntawdއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
Tej zaumފަހަރެއްގަ
Pom koj tom qabފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Saib xyuasއަޅާލުން
Yog dab tsi?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
Tsis txhob xavއަޅާނުލާ
Tau kawgޔަޤީނެއްނު
Tam sim ntawdހަމަ އެވަގުތު
Wb musހިނގާ ދާން

Interesting information about Hmong Language

Hmong is a language spoken by the Hmong people, an ethnic group primarily residing in Southeast Asia. It belongs to the Hmong-Mien language family and has several dialects including White Hmong (also known as Mong Leng) and Green Hmong (Mong Njua). The exact number of speakers worldwide remains uncertain but estimates range from 2-4 million. The writing system for the Hmong language was developed relatively recently using Romanized letters called Pahawh or RPA script, which replaced traditional Chinese characters used earlier. There are ongoing efforts to standardize this writing system across different regions. Hmongs' oral tradition plays a significant role in preserving their cultural heritage through storytelling, songs, and poetry passed down orally over generations.

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: