Sinhala to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Sinhala to Dhivehi

SinhalaDhivehi
ඔයාට ස්තූතියිޝުކުރިއްޔާ
කරුණාකරޕްލީޒް
සමාවන්නމަޢާފަށް އެދެން
ආයුබෝවන්އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
ආයුබෝවන්ވަރަށް ސަލާން
ඔව්އާނ
නැතނޫން
ඔයාට කොහොම ද?ހާލު ކިހިނެތް?
මට සමාවෙන්නވަގުތުކޮޅެއްދީ
මම දන්නේ නැහැއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
මට තේරෙනවාއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
මම එසේ සිතනවාއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
සමහර විටފަހަރެއްގަ
ඔයාව පසුව හමුවෙන්නම්ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
ප්රවේසම් වන්නއަޅާލުން
මොකක් ද වෙන්නේ?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
ගණන් ගන්න එපාއަޅާނުލާ
ඇත්ත වශයෙන්ޔަޤީނެއްނު
කෙලින්මހަމަ އެވަގުތު
අපි යමුހިނގާ ދާން

Interesting information about Sinhala Language

Sinhala, also known as Sinhalese, is the official language of Sri Lanka and spoken by approximately 16 million people. It belongs to the Indo-Aryan branch of languages and has a rich history dating back over two millennia. The script used for writing Sinhala is derived from ancient Brahmi scripts with its own unique characters. Sinhala vocabulary draws influence from Sanskrit, Pali (an ancient Buddhist language), Tamil, English, Dutch and Portuguese due to historical interactions with neighboring countries during different periods. Its grammar follows a subject-verb-object word order pattern. The Sinhala alphabet consists of 56 letters including consonants and vowels that are combined in various ways to form words. There are several dialects within the language based on regional variations across Sri Lanka but Standard Colloquial Sinhalese serves as a common variant understood throughout the country. In addition to being widely spoken in Sri Lanka's urban areas like Colombo or Kandy, it holds significant importance among rural communities where traditional customs prevail alongside modern influences.

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: