Albanian to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Albanian to Dhivehi

AlbanianDhivehi
Faleminderitޝުކުރިއްޔާ
Ju lutemޕްލީޒް
Na vjen keqމަޢާފަށް އެދެން
Përshëndetjeއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Mirupafshimވަރަށް ސަލާން
poއާނ
Nrނޫން
Si jeni?ހާލު ކިހިނެތް?
Më falniވަގުތުކޮޅެއްދީ
Une nuk e diއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
e kuptojއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
keshtu mendojއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
Ndoshtaފަހަރެއްގަ
Shihemi me voneފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Kujdesuއަޅާލުން
Ckemi?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
Mos u mërzitއަޅާނުލާ
Sigurishtޔަޤީނެއްނު
Menjehereހަމަ އެވަގުތު
Shkojmeހިނގާ ދާން

Interesting information about Albanian Language

Albanian is an Indo-European language primarily spoken in Albania and Kosovo, with significant communities of speakers also found in North Macedonia, Montenegro, Greece, Italy, Serbia and Turkey. It has around 7 million native speakers worldwide. Albanian consists of two main dialects: Gheg (spoken mainly in the north) and Tosk (spoken mainly in the south). The alphabet used to write Albanian is called "Elbasan script" or simply "Albanian alphabet," consisting of 36 letters. Interestingly enough, it's one of a few languages that have preserved their original sound system from ancient times until today. Moreover, Albanians are known for their strong sense of national identity tied closely to their unique language.

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: