Dhivehi to Mizo Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Mizo

DhivehiMizo
ޝުކުރިއްޔާKa lawm e
ޕްލީޒްKhawngaihin
މަޢާފަށް އެދެންTihpalh
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްChibai
ވަރަށް ސަލާންMangtha
އާނAwle
ނޫންAih
ހާލު ކިހިނެތް?I dam em?
ވަގުތުކޮޅެއްދީMin hrethiam lawk
އަހަންނަކަށް ނޭނގެKa hre lo
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭka hrethiam
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންKa ngaihdan chuan
ފަހަރެއްގަMaithei
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންNakinah kan inhmu dawn nia
އަޅާލުންEnkawl tha
ކޮންކަމެއް އޮތީ?Engnge ni ta?
އަޅާނުލާA pawi love
ޔަޤީނެއްނުNi chiah e
ހަމަ އެވަގުތުChutah chuan
ހިނގާ ދާންI kal ang u

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Mizo Language

Mizo is an indigenous language spoken by the Mizo people, primarily in Mizoram, a state located in northeastern India. It belongs to the Tibeto-Burman branch of the Sino-Tibetan language family and has approximately 1.5 million native speakers worldwide. The Mizo script was developed by Christian missionaries during the late 19th century using Roman letters with diacritical marks. However, today it is predominantly written using a modified version of Bengali script called "Mizo tawng thar." Mizo exhibits considerable dialectal variation across different regions but maintains mutual intelligibility among its speakers. The grammar follows subject-object-verb (SOV) word order and features agglutination for expressing tense, aspect, mood, number agreement as well as noun incorporation. Efforts are being made to preserve and promote Mizo through education programs at schools alongside publications such as textbooks and dictionaries aimed at fostering literacy within this unique linguistic community.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: