Dhivehi to Urdu Translation

0/1000

Common Phrases From Dhivehi to Urdu

DhivehiUrdu
ޝުކުރިއްޔާشکریہ
ޕްލީޒްبرائے مہربانی
މަޢާފަށް އެދެންمعذرت
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްہیلو
ވަރަށް ސަލާންخدا حافظ
އާނجی ہاں
ނޫންنہیں
ހާލު ކިހިނެތް?آپ کیسے ہو؟
ވަގުތުކޮޅެއްދީمعاف کیجئے گا
އަހަންނަކަށް ނޭނގެمجھ نہیں پتہ
އަހަންނަށް ފަހުމް ވޭمیں سمجھتا ہوں۔
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެންمجھے لگتا ہے
ފަހަރެއްގަشاید
ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަންبعد میں ملتے ہیں
އަޅާލުންاپنا خیال رکھنا
ކޮންކަމެއް އޮތީ?کیا چل رہا ہے؟
އަޅާނުލާکوئی بات نہیں
ޔަޤީނެއްނުبلکل
ހަމަ އެވަގުތުفورا
ހިނގާ ދާންچلو

Interesting information about Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

Know About Urdu Language

Urdu is a prominent Indo-Aryan language primarily spoken in Pakistan and India. With over 100 million native speakers worldwide, it holds the status of being one of the official languages of both countries. Urdu originated from Khari Boli dialects during the Delhi Sultanate era (1206-1526) and developed under Persian influence. It employs an Arabic script known as Nastaʿlīq for writing purposes, which beautifully combines elements from Perso-Arabic scripts with indigenous Indian alphabets. The vocabulary base predominantly consists of words derived from Sanskrit, Turkish, Persian, Arabic, along with regional vernaculars. Urdu has rich literary traditions spanning centuries including poetry by renowned poets like Mirza Ghalib and Allama Iqbal. It serves as a medium for communication across various domains such as literature, media channels, education institutions,and social gatherings among Urdu-speaking communities globally.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: