Turkish to Dhivehi Translation

0/1000

Common Phrases From Turkish to Dhivehi

TurkishDhivehi
Teşekkür ederimޝުކުރިއްޔާ
Lütfenޕްލީޒް
Üzgünümމަޢާފަށް އެދެން
Merhabaއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Güle güleވަރަށް ސަލާން
Evetއާނ
HAYIRނޫން
Nasılsın?ހާލު ކިހިނެތް?
Affedersinވަގުތުކޮޅެއްދީ
Bilmiyorumއަހަންނަކަށް ނޭނގެ
Anladımއަހަންނަށް ފަހުމް ވޭ
Bence deއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން
Belkiފަހަރެއްގަ
Sonra görüşürüzފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
Dikkatli olއަޅާލުން
Naber?ކޮންކަމެއް އޮތީ?
Boş verއަޅާނުލާ
Elbetteޔަޤީނެއްނު
Derhalހަމަ އެވަގުތު
Hadi gidelimހިނގާ ދާން

Interesting information about Turkish Language

Turkish is a fascinating language spoken by approximately 80 million people worldwide. It belongs to the Turkic language family and has deep historical roots, dating back over a thousand years. Turkish serves as the official language in Turkey, where it evolved from Ottoman Turkish during Atatürk's linguistic reforms in the early 20th century. It utilizes Latin script with some modifications since its adoption in 1928; previously, Arabic script was used for writing. The grammar structure of Turkish differs significantly from Indo-European languages due to its agglutinative nature: words are formed by adding affixes that indicate tense, mood, voice or case instead of relying on word order changes. Moreover, there are no grammatical genders nor articles like "a" or "the." Pronunciation can be challenging because certain sounds may not exist in other languages but mastering these intricacies contributes greatly to fluency. Overall,Turkish stands out as an interesting and unique member among world languages with its rich history and distinctive features

Know About Dhivehi Language

Dhivehi, also known as Maldivian, is the official language of the Republic of Maldives. It belongs to the Indo-Aryan family and shares similarities with Sinhala spoken in Sri Lanka. Dhivehi has its own unique script called Thaana which consists of 24 letters derived from Arabic numerals. With around 350,000 native speakers primarily residing in the Maldives archipelago, it serves as their mother tongue for everyday communication and writing purposes. Historically influenced by various languages including Sanskrit and Tamil due to trade relations across South Asia over centuries; however today's Dhivehi vocabulary predominantly comprises loanwords from English following British colonial influence during early-20th century.

How to use our translation tool?

If you wish to use our translation tool, its very simple. You just have to input the text in first input field. Then simply click the translate button to start the translation process. You can copy or share the translated text in one click.

Q - Is there any fee to use this website?

A - This website is completely free to use.

Q - How accurate is the translation?

A - This website uses Google Translate API. So translation accuracy is not an issue.

Commonly used languages: